PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP Z POHLEDU FENOMENOLOGICKÉ PSYCHOTERAPIE a DASEINSANALÝZY

Psychosomatický přístup je v praxi svázán s využitím psychoterapeutických metod a postupů. Ty jsou velmi různorodé, tak jak jsou různorodé psychoterapeutické školy a postupy. Fenomenologicko – antropologická psychiatrie (30. – 60. léta min. stol.) v sobě, na rozdíl od přírodovědeckého modelu (jenž v psychiatrii nakonec převládnul), přináší vliv četných filozofických názorů na člověka a svět, mj. myšlenek filozofů E. […]

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY V RÁMCI PSYCHOSOMATICKÉ PÉČE

V rámci komplexní psychosomatické péče je zapotřebí pacientovi poskytnout možnost dialogu o jeho těžkostech v dostatečném časovém rámci, s dostatečnou pozorností i respektem k jeho způsobu, jak své symptomy popisuje a jak si je vysvětluje. To může být zajištěno již v rámci úvodního rozhovoru či při snímání anamnézy u psychosomaticky erudovaného lékaře. Další léčebné cíle, […]

PŘÍČINY ŽENSKÉ NEPLODNOSTI Z PSYCHOSOMATICKÉHO POHLEDU

PŘÍČINY ŽENSKÉ NEPLODNOSTI Z PSYCHOSOMATICKÉHO POHLEDU MUDr. Lenka Tocháčková   Dovolte mi podělit se o několik zkušeností využití psychosomatického přístupu v gynekologické praxi. Pracuji více než 20 let jako atestovaná gynekoložka. Mimo ambulantní praxi aktivně sloužím na porodním sále a mám v nemocnici jeden klinický operační den týdně. V roce 2020 jsem složila atestaci z psychosomatické medicíny. […]

Fyzioterapeutické metody a techniky ovlivňující vnímání těla (Daniela Stackeová)

V terapii psychosomatických poruch mohou být velmi přínosné techniky a metody, které ovlivňují vnímání těla. Existují psychoterapeutické metody, které jsou primárně zacíleny na tento efekt, u řady fyzioterapeutických metod je to spíše jakýmsi sekundárním účinkem, protože jsou primárně zaměřeny na léčbu pohybového systému. K pozitivním změnám ve vnímání těla dochází také při praktikování některých pohybových […]

Relaxační techniky a jejich využití (Daniela Stackeová)

Relaxační techniky a jejich využití v prevenci a léčbě psychosomatických poruch Relaxační techniky mají široké uplatnění v rámci prevence i terapie řady onemocnění, stejně tak jako se řadí mezi metody duševní hygieny a metody osobnostního rozvoje. Účinné jsou i v prevenci a léčbě psychosomatických poruch. Jedná se o postupy, díky kterým můžeme záměrně navodit stav uvolnění a […]

Psychosomatika ve fyzioterapii

Přednášející: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D. Datum: bude upřesněn. Webinář přináší základní přehled tematických okruhů psychosomatické problematiky ve fyzioterapii. Co by měl fyzioterapeut znát, aby byl schopen porozumět psychosomatickým souvislostem patologických stavů v oblasti pohybového systému, se kterými se setkává ve své praxi? Jak působí stres na pohybový systém? Jaká jsou specifika terapeutického vztahu v […]

Jaké diagnózy mohou být psychosomatické?

Svým způsobem je každé onemocnění psychosomatické, protože vztah mezi psychikou a fyzickým stavem je přímo provázaný. Za psychosomatické stavy označujeme obecně stavy, kde vliv psycho-sociální složky je značný a má smysl k nemocnému přistupovat takto komplexně.  V podstatě se jedná o tyto kategorie onemocnění  Medicínsky nevysvětlitelné symptomy. Je to případ, kdy pacient má potíže, ale lékařský […]

POHYBOVÁ AKTIVITA JAKO JEDNA ZE ZÁKLADNÍCH SLOŽEK ŽIVOTNÍHO STYLU V PREVENCI A TERAPII PSYCHICKÝCH A PSYCHOSOMATICKÝCH PORUCH Daniela Stackeová

Úvod Pohyb člověka je jedním ze základních projevů života. Pokud je znemožněn nebo omezen, dochází k ovlivnění všech funkcí lidského organismu včetně psychiky. A naopak, cíleně voleným pohybem můžeme záměrně působit jak na tělesné funkce, tak na psychiku. Z terminologického hlediska rozlišujeme pohybové aktivity člověka takto: –       základní neboli bazální pohybové aktivity – nestrukturované (habituální) pohybové aktivity […]

INTEGRATIVNĚ ORIENTOVANÝ PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK ZAMĚŘENÝ NA PSYCHOSOMATIKU V OLOMOUCI

Základní informace Výcvik metodicky integrující různé psychoterapeutické směry byl připravován Institutem sociálního zdraví na Univerzitě Palackého v Olomouci (dále jen OUSHI (1) ) od roku 2018. Teoretickou inspirací je především moravská škola profesora Stanislava Kratochvíla, zakladatele proslulého integrativně orientovaného psychoterapeutického oddělení kroměřížské psychiatrické léčebny s eklektickou léčby neuróz. Kratochvíl na Katedře psychologie UP v Olomouci, kde působil, ovlivnil svým […]

HISTORICKÉ SOUVISLOSTI PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY

Již starověké medicínské systémy – indická ájurvéda a tradiční čínská medicína (tisíce let před námi) pojímaly člověka a také léčili pacienta přirozeně celostním způsobem. To znamená v přísném souladu jeho fyzické a duševní stránky s životním prostředím, jež obýval. V antickém období to byl řecký lékař Hippokratés, autor slavné lékařské přísahy, kdo uplatňoval podobně integrující princip. K tomuto zakladateli […]